menu
Jesteś tutaj: Home / Dla Mieszkańca / Aktualności

Spotkania doradcze

Zapraszamy na spotkania doradcze z przedstawicielami Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w zakresie ogłoszonych konkursów.

z przedstawicielami  Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w zakresie ogłoszonych konkursów

STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA
ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH

DORADZTWO W ZAKRESIE OGŁOSZONYCH KONKURSÓW W RAMACH:

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014– 2020:

Przedsięwzięcie - Rozwiązania drogowe poprawiające dostępność usług społecznych i edukacyjnych. Beneficjenci - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Przedsięwzięcie Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem. Beneficjenci - organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.

Przedsięwzięcie Stwarzanie korzystnych warunków dla podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej o społecznych celach. Beneficjenci - podmioty ekonomii społecznej – spółdzielnie socjalne.

Przedsięwzięcie Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne. Beneficjenci - porozumienia mikro/małych przedsiębiorstw.

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” 2014-2020:

Przedsięwzięcie Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej. Beneficjenci - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Przedsięwzięcie Promowanie dziedzictwa rybackiego. Beneficjenci - organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Przedsięwzięcie Wspieranie różnicowania działalności rybackiej. Beneficjenci - przedstawiciel sektora rybackiego.

Przedsięwzięcie Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich. Beneficjenci - osoby fizyczne zamierzające uruchomić działalność gospodarczą/mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Harmonogram spotkań:

08.01.2018 – Hel; godz. 8.00 – 15.00 Urząd Miasta, ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna)

09.01.2018 – Jastarnia; godz. 08.00 – 15.00 Urząd Miasta, ul. Portowa 24 (sala konferencyjna)

10.01.2018 – Władysławowo; godz. 8.30 – 11.30 MERK Stowarzyszenie PLGR ul. Portowa 15,

10.01.2018 – Krokowa; godz. 08.00 – 15.00 Urząd Gminy, ul. Żarnowiecka 29 (sala narad)

11.01.2018 – Puck; godz. 8.00 – 15.00 MOKSiR w Pucku, ul. Lipowa 3c

12.01.2018 – Kosakowo; godz. 8.00– 15.00 Urząd Gminy ul. Żeromskiego 69, (sala