menu

Przedsięwzięcia współfinansowane przez WFOŚIGW

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA JASTARNI – EDYCJA 2015”

 USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Z TERENU MIASTA JASTARNI – 2016”

Miasto Jastarnia 25.07.2016 r. podpisało umowę WFOŚ/D/I-4/119/AZBEST-2016 na dofinansowanie, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jastarnia – edycja 2016” Kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 5 800,00 zł z czego              3 414,00 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn:. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.  

Dofinansowanie obejmuje prace polegające na zdjęciu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest i stanowi maksymalnie 85 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednakże  koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 800 zł za 1 Mg odpadu zawierającego azbest dla zadań obejmujących demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz 400,00 zł dla zadań obejmujących transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. 

W tym roku dotacja nie została wykorzystana w całości, z dofinansowania skorzystały 3 osoby. W ramach zadania usunięto poszycie dachowe wykonane z płyt azbestowo-cementowych, o łącznej masie 6,25 tony [Mg]. a kwota wykorzystanego dofinansowania wyniosła 4 248,00 zł. Wykonane zadanie jest zgodne z zapisami Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jastarni na lata 2015-2030. 

Mieszkańcy Miasta Jastarni po raz siódmy wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

W ramach  umowy WFOŚ/D/I-4/255/2010/Azbest podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2010, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości 30 452,80 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto 14,50 Mg odpadów, koszt kwalifikowany wyniósł 31 746,80 zł.

W ramach umowy WFOŚ/D/I-4/3/2012/KONKURS-AZBEST podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2011, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości do 6 630,00 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto 4,42 Mg odpadów, koszt kwalifikowany wyniósł 6 630,00,00 zł.

W ramach umowy WFOŚ/D/I-4/269/2012/AZBEST-2012 podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2012, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości do 7 280,00 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto  9,82 Mg, koszt kwalifikowany wyniósł 17 185,00 zł.

W ramach umowy WFOŚ/D/I-4/190/2013/AZBEST-2013 podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2013, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości do 285,00 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto  0,51 Mg, koszt kwalifikowany wyniósł 408,00 zł.

W ramach umowy WFOŚ/D/I-4/202/2014/AZBEST-2014 podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2014, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości do 8 634,00 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto 11,3 Mg, koszt kwalifikowany wyniósł  8 904,00 zł.

W ramach umowy WFOŚ/D/I-4/220/2015/AZBEST-2015 podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2015, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości do 3 670,00 zł.        W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto 3,76 Mg, koszt kwalifikowany wyniósł            2 312,00 zł.

 Łącznie w ramach siedmiu umów z terenu Miasta Jastarnia usunięto 50,56 Mg odpadów zawierających azbest.

 

Więcej informacji można znaleźć pod poniższymi linkami: 

http://www.wfos.gdansk.pl/

 

Miasto Jastarnia 29.07.2015 r. podpisało umowę WFOŚ/D/I-4/220/AZBEST-2015 na dofinansowanie, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jastarnia – edycja 2015” Kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 3670,00 zł z czego 2158,00 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn:. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” . 

Dofinansowanie obejmuje prace polegające na zdjęciu transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest i stanowi maksymalnie 85 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednakże  koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 800 zł za 1 Mg odpadu zawierającego azbest dla zadań obejmujących demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz 400,00 zł dla zadań obejmujących transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. 

W tym roku dotacja nie została wykorzystana w całości, z dofinansowania skorzystały 3 osoby. W ramach zadania usunięto poszycie dachowe wykonane z płyt azbestowo-cementowych, o łącznej masie 3,76 tony [Mg]. Wykonane zadanie jest zgodne z zapisami Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jastarni. 

Mieszkańcy Miasta Jastarni po raz szósty wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

W ramach  umowy WFOŚ/D/I-4/255/2010/Azbest podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2010, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości 30 452,80 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto 14,50 Mg odpadów, koszt kwalifikowany wyniósł 31 746,80 zł.

W ramach umowy WFOŚ/D/I-4/3/2012/KONKURS-AZBEST podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2011, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości do 6 630,00 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto 4,42 Mg odpadów, koszt kwalifikowany wyniósł 6 630,00,00 zł.

W ramach umowy WFOŚ/D/I-4/269/2012/AZBEST-2012 podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2012, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości do 7 280,00 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto  9,82 Mg, koszt kwalifikowany wyniósł 17 185,00 zł.

W ramach umowy WFOŚ/D/I-4/190/2013/AZBEST-2013 podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2013, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości do 285,00 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto  0,51 Mg, koszt kwalifikowany wyniósł 408,00 zł.

W ramach umowy WFOŚ/D/I-4/202/2014/AZBEST-2014 podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2014, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości do 8 634,00 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto 11,3 Mg, koszt kwalifikowany wyniósł  8 904,00 zł.

Łącznie w ramach sześciu umów z terenu Miasta Jastarnia usunięto 44,31 Mg odpadów zawierających azbest.

 

Więcej informacji można znaleźć pod poniższymi linkami: 

http://www.bip.jastarnia.pl/dokumenty/3768

http://www.wfosigw.gda.pl/konkurs,106,Usuwanie_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_wojewodztwa_pomorskiego_edycja_2015

 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/#c1 

 

Budowa oświetlenia ulicy Ogrodowej w Jastarni

W okresie marzec – czerwiec 2015 r. Gmina Miasta Jastarni zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicy Ogrodowej w Jastarni" ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach projektu „Oszczędne Oświetlenie Pomorza”. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową wyniosła 242 915,00 zł, w tym dotacja funduszu 72 870,00 zł .

Zdemontowano nieefektywne oświetlenie ulicy Ogrodowej zastępując 55 lampy typu „parkowego” 28 lampami ze źródłami światła w technologii LED rozmieszczonych na słupach wysokości 7,0 m. W ramach projektu zamontowano również 3 lampy na ciągu pieszym prowadzącym w kierunku plaży ze słupami wysokości 6,0 m z oprawami i źródłami światła takimi jak na ciągu głównym ulicy Ogrodowej. 

Nowoczesne oprawy racjonalnie rozmieszczone źródła światła z zastosowaniem technologii LED zapewniają prawidłowe doświetlenie ulicy przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii elektrycznej wpływając tym samym na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związane z wydobyciem surowców energetycznych i produkcją energii elektrycznej.   

Inwestor:
Gmina Miasta Jastarni
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia 

Wykonawca projektu budowlanego: 

ELEN s.c. Karbowski Długoński

ul. Sobieskiego 292 C

84 - 200Wejherowo 

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo VOLFRAM Mokrzycki Podgórski s.j.

ul. Swarzewska 16

84 – 103 Łebcz