menu

„Usuwanie wyrobów z terenu Miasta Jastarni - Edycja 2011"

„USUWANIE WYROBÓW Z TERENU MIASTA JASTARNI - EDYCJA 2011"

Miasto Jastarnia 05.01.2012 r. podpisało umowę na dofinansowanie, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jastarnia - edycja 2011" Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 4 263 zł z czego 2 132,00 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie obejmuje prace polegające na zdjęciu transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest i stanowi maksymalnie 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednakże koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 1 500 zł za 1 Mg odpadu zawierającego azbest. 

W ramach zadania usunięto poszycie dachowe wykonane z płyt azbestowo-cementowych, z dwóch budynków mieszkalnych o łącznej masie 4,42 Mg. Wykonane zadanie jest zgodne z zapisami Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jastarni.