menu

Poprawa dostępności plaży nadzatokowej

w rejonie mola

 

Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni.

 

 

 

Realizując zadania przyjętej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014 -2020 stowarzyszenie Pólnocnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka we Władysławowie w roku 2017 przeprowadziła konkurs dla projektów związanych z budową obiektów zarządzania antropopresją o funkcji turystycznej i rekreacyjnej. Jedną z operacji wybranych w ramach powyższego konkursu był zgłoszony przez Gminę Jastarnia projekt pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni. Wybrana operacja wsparta zostanie dotacją w kwocie do 300.000,00 zł ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

 

Gminny projekt obejmuje wykonanie pochylni i schodów z poziomu mola spacerowego przy ulicy Stelmaszczyka w Jastarni na brzeg nadzatokowy w ramach budowy I etapu kładek pieszo – rowerowych po wale wydmowym oraz zakup wózka kąpielowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

W wyniku prowadzonych robót budowlanych u nasady mola spacerowego powstał plac rozdzielający ruch pieszy i rowerowy z pochylnią dla niepełnosprawnych oraz pomost zejściowy dla ratownictwa i transportu sprzętu wodnego o łącznej powierzchni 354 m2. Materiałem użytym do budowy pomostów i pochylni jest pochodzący z recyklingu tworzyw sztucznych materiał ekologiczny o nazwie handlowej „Hanit”. Ze względu na uwarunkowania środowiskowe prace prowadzono pod nadzorem przyrodniczym. Wartość robót budowlanych wraz z nadzorami wyniosła 765 576,90 zł.

 

Koszt zakupu wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyniósł 11 070,00 zł.