menu

Budowa węzłów integracyjnych

Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi

 

Gmina Jastarnia przystąpiła do realizacji własnego zakresu projektu pod nazwą „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi”. Inwestycja realizowana jest
w formule partnerskiej z Gminą Władysławowo, która jest Liderem Projektu. Dla projektu uzyskano dofinansowanie w zakresie Osi priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wyłoniony Wykonawca robót, firma ABRUKO Sp. z o. o. z Władysławowa wraz z podwykonawcą Przedsiębiorstwem VOLFRAM Mokrzycki Podgórski Sp. Jawna, zrealizuje zakres prac po zachodniej stronie ul. Portowej na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. Bernarda Sychty do budynku kina obejmujący wykonanie nowej nawierzchni chodnika i budowę ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej, oznakowanie drogowe poziome i pionowe oraz wymianę słupów i opraw oświetleniowych. Wartość ww. robót to 276 216,78 zł. Umowny termin wykonania prac określono do 7 grudnia 2021 r.